TRADYCYJNA METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE2

PRINCE2 – uznany standard dla różnych organizacji

Należąca do nurtu metodyk klasycznych metodyka zarządzania projektami PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) to jeden z najbardziej znanych i poważanych standardów, który wykorzystuje się w organizacjach na całym świecie. Dzięki swojemu uniwersalnemu charakterowi i sformułowanym ogólnie zaleceniom, znakomicie sprawdza się w najróżniejszych branżach i sektorach, niezależnie od ich dokładnej specjalizacji, zaspokajając przy tym odmienne potrzeby biznesowe. Skąd wzięła się metodyka PRINCE2, jakie spojrzenie na zarządzanie projektami proponuje i jak wygląda związana z nią ścieżka certyfikacyjna? Próba odpowiedzi na te pytania znajduje się w dalszej części tekstu.

Czym jest PRINCE2?

PRINCE2 wywodzi się z Wielkiej Brytanii – początki omawianego podejścia to rozwijana już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku metodyka prowadzenia projektów informatycznych PROMPT, w oparciu o którą opracowano zaprezentowaną w 1989 r. metodykę PRINCE. Jej zaktualizowana, unowocześniona i obowiązująca cały czas wersja to właśnie PRINCE2, obecna na rynku od 1996 r. Podobnie jak w przypadku innych metodyk tradycyjnych, również ta proponuje realizację projektów o określonym i skończonym czasie trwania, z określoną pulą zasobów, skonkretyzowanymi celami i wynikami projektu, a także klarownym podziałem ról i obowiązków. Projekty w PRINCE2 przebiegają zgodnie z ośmioma wyróżnionymi procesami – przygotowaniem, zarządzaniem strategicznym, inicjowaniem, sterowaniem etapem, zarządzaniem wytwarzaniem produktów, zarządzaniem zakresem etapu oraz zamykaniem projektu. Inną znaczącą kategorią są wywiedzione ze sprawdzonych praktyk przy zarządzaniu projektami pryncypia, którymi należy się kierować we własnej pracy – ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z dotychczasowych doświadczeń, jasno zdefiniowane role i obowiązki wszystkich zaangażowanych w projekt osób, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na produktach i dostosowanie do warunków projektu. Kolejne pojęcie to tematy, które objaśniają realizację poszczególnych aspektów projektu, takich jak jakość, plany, ryzyko, zmiana czy postępy. Projekty posiadają także swoje określone, wyjątkowe i wpływające na przebieg pracy oraz rezultaty końcowe środowisko. Wymieniony wśród pryncypiów klarowny podział na role z przypisanymi zadaniami przewiduje m.in. funkcję kierującego projektem Komitetu Sterującego, Głównego Dostawcy, Kierownika Projektu czy Kierownika Zespołu. Do oceny powodzenia projektu służy kilka miarodajnych kryteriów, które należy wziąć pod uwagę – jest to zakres projektu, jego termin, koszty oraz jakość. Stosowanie PRINCE2 zapewnia projektom wysoką standaryzację i powtarzalność tych samych pojęć, koncepcji i zasad, które umożliwiają zachowywanie kontroli nad prowadzonym przedsięwzięciem i przeprowadzenie go w metodyczny, planowy i uporządkowany sposób; wynika to m.in. z dużego znaczenia sporządzanej dokumentacji. Ma to szczególne znaczenie przy sporych i rozbudowanych projektach z wysokim stopniem ryzyka, uniwersalizm PRINCE2 pozwala jednak wykorzystywać ten standard również w innych przypadkach bądź czasami łączyć go z proponującymi alternatywne, bardziej elastyczne, podejście metodykami zwinnymi. Zarządzanie zasobami organizacji dzięki PRINCE2 staje się zorganizowane i efektywne, a procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych zmniejszają skalę ryzyka i pozwalają korygować działania.

Certyfikacja i egzaminy. Poziom Foundation

Metodyka PRINCE2 jest objęta akredytacją oficjalnej brytyjskiej jednostki rządowej APMG Group – oficjalne szkolenia i egzaminy certyfikujące z tego standardu mogą więc przeprowadać wyłącznie firmy i organizacje z autoryzacją APMG. Pierwszy poziom certyfikacji to Foundation https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/prince2-2017-foundation-szkolenie-akredytowane-z-egzaminem/, którego opanowanie oznacza znajomość podstaw teoretycznych PRINCE2 oraz obowiązującej w nim terminologii. Egzamin na poziomie Foundation, którego zdanie uprawnia do odebrania oficjalnego i poświadczającego kwalifikacje certyfikatu, trwa godzinę i zawiera 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (od najnowszej edycji PRINCE2 2017 – we wcześniejszych wersjach pytań było 75). Próg zaliczenia to 33 poprawnych odpowiedzi (wcześniej – 38). Posiadacze certyfikatu Foundation mogą natomiast podejść do egzaminu na poziomie Practitioner, który oznacza jeszcze wyższe i bardziej specjalistyczne kwalifikacje w zakresie PRINCE2.

No Replies to "TRADYCYJNA METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE2"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.